Verhuurvoorwaarden

De kleine lettertjes

 • Verhuurder gaat uit van een normale omgang met het clubgebouw en het terrein, evenals de daar aanwezige goederen/zaken. Alle schade, toegebracht aan bezittingen van de verhuurder en/of de omgeving tijdens het gebruik, worden de huurder in rekening gebracht. De huurder vrijwaart de verhuurder voor aanspraken van derden;
 • Clubgebouw en terrein worden in schone staat overgedragen. De huurder accepteert beide als zodanig en levert clubgebouw en terrein in eenzelfde staat weer op;
 • Tussen 22.00 uur en 07.30 uur is lawaai in welke vorm dan ook, op het terrein verboden;
 • Het parkeren van motorvoertuigen op het terrein is verboden;
 • Het stoken van een kampvuur is zonder toestemming van de verhuurder ten strengste verboden. Indien de verhuurder toestemming geeft voor een kampvuur, dan mag dit alleen in de kampvuurkuil;
 • Frituren in het clubgebouw is verboden;
 • Meubilair van binnen mag niet buiten gebruikt worden;
 • Brandblussers mogen alleen voor het blussen van brand gebruikt worden. Mocht er sprake zijn van ontoelaatbaar gebruik, in de visie van de verhuurder, dan zijn de kosten van het gebruik voor de huurder;
 • Verhuurder heeft het pand tegen brand- en stormschade verzekerd. Mocht door doen of laten van perso(o)n(en) waarvoor de huurder aansprakelijk kan worden gesteld, (brand)schade ontstaan, dan is de huurder voor deze schade aansprakelijk;
 • De in het gehuurde aanwezige voorraden mogen door de huurder worden gebruikt, mits aan het einde van de huurperiode de voorraad met gelijke hoeveelheden van gelijke kwaliteit worden aangevuld op kosten van de huurder;
 • Verhuurder is bevoegd om te allen tijde de verhuurde opstal te betreden. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het belang van de huurder;
 • Voorraden dienen door de gebruiker zelf mee genomen te worden.
 • Verhuurder behoudt zich het recht voor deze overeenkomst eenzijdig op te zeggen indien de huurder of de personen waarvoor de huurder verantwoordelijk is, zich niet houden aan deze overeenkomst. Een en ander ter beoordeling van de verhuurder.